Προκηρύξεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΔΙΔ. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.Δ.407/80

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: 6ΩΠΟ469Β7Θ-1ΑΒ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΏΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την πρόσληψη διδασκόντων του Τμήματος Φιλοσοφίας, σύμφωνα με το Π.Δ. 407/1980 Η Συνέλευση του Τμήματος Φιλοσοφίας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, στην υπ’ αριθ. 110/15.9.2021 συνεδρίασή της, αποφάσισε την πρόσληψη διδασκόντων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το εαρινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2021-2022 κατόπιν της υπ’ αριθμ. Φ11/136247/Ζ2/25-10-2021 απόφασης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και της υπ’ αριθμ. 193/4-11-2021 απόφασης της Συγκλήτου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/1980 όπως ισχύει, για τη διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων/γνωστικών αντικειμένων: 1) Ευρωπαϊκή Ιστορία 2) Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος μέχρι 26-12-2021 αίτηση και να δηλώσουν το μάθημα ή γνωστικό αντικείμενο για το οποίο ισχύει η αίτησή τους. Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από: 1. Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών και πιστοποιητικά ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ, εφόσον οι τίτλοι σπουδών αποκτήθηκαν στο εξωτερικό. 2. Βιογραφικό Σημείωμα. 3. Υπόμνημα σχεδιαστικού και επιστημονικού έργου σε ένα (1) αντίτυπο, σε έντυπη μορφή και τρία (3) αντίτυπα σε ηλεκτρονική μορφή (CD, προτιμώμενη μορφή αρχείου PDF). 4. Διδακτορική διατριβή και άλλα επιστημονικά......