ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ για την ανάδειξη εκπροσώπων των φοιτητών και των αναπληρωτών τους στις Συνελεύσεις των Τμημάτων των Σχολών του Πανεπιστημίου Πατρών με θητεία έως 31-12-2023

Π Ρ Ο Σ :
τους ΦΟΙΤΗΤΕΣ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ως εξής:
α) φοιτητές του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών πρώτου κύκλου (Π.Π.Σ.) – (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ)
β) φοιτητές του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) δεύτερου κύκλου-(ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ)
γ) φοιτητές Διδακτορικών Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Π.Σ.) τρίτου κύκλου – (ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ
(δια της Γραμματείας του οικείου Ακαδημαϊκού Τμήματος)
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ
για την ανάδειξη εκπροσώπων των φοιτητών και των αναπληρωτών τους στις Συνελεύσεις των Τμημάτων
των Σχολών του Πανεπιστημίου Πατρών
με θητεία έως 31-12-2023
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 4957/2022 «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της
ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις» (Α΄141)
και ιδίως των άρθρων 28, 29, 40, 42 παρ. 3, 43, 63, 75, 76, 412 παρ. 1 ’γ, 413 παρ. 2 (όπως τροποποιήθηκε
με το αρ. 191 παρ. 3 του ν. 4964/2022) και 450 του ως άνω νόμου, όπως ισχύουν
2. Τις διατάξεις του Ν. 4823/2021 (Α΄ 136) «Αναβάθμιση του Σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και
άλλες διατάξεις», ιδίως το άρθρο 192 «Χρήση ηλεκτρονικών μέσων για τη διενέργεια εκλογικών
διαδικασιών και συνεδριάσεων των οργάνων των Α.Ε.Ι.», παρ. 1 και παρ. 3, όπως ισχύουν
3. Την υπό στοιχεία 5204/11-11-2021 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας με τίτλο: «Λειτουργία ψηφιακής
κάλπης «ΖΕΥΣ» (ΦΕΚ 5244/τ.Β΄/12-11-2021)
4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016
για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας
95/46/ ΕΚ (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων – ΓΚΠΔ/ General Data Protection Regulation –
GDPR), όπως ισχύει
5. Τις διατάξεις του Ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής
του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου
2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 137/τ.Α΄/29-08-
2019), όπως ισχύουν
Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Πληροφορίες: Ε. Διαμαντοπούλου
E-mail: diamand@upatras.gr
6. Τις διατάξεις του Ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία τη
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024 – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο
Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» ((ΦΕΚ 184/τ.Α’/23-09-2020), όπως
ισχύουν
7. Τις διατάξεις της Κοινής Υπουργικής Απόφασης αριθμ. 123024/Ζ1/06-10-2022 με θέμα «Καθορισμός της
διαδικασίας ανάδειξης των μονομελών οργάνων των Μονοτμηματικών Σχολών, των Τμημάτων, των
Τομέων και λοιπών μονομελών οργάνων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), των
εκπροσώπων των μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Ειδικού Εκπαιδευτικού
Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού
Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) και των φοιτητών στα συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι.» (ΦΕΚ 5220/τ.Β΄/07-10-2022)
8. Το αριθμ. πρωτ. 141011/Ζ1/14-11-2022 (αριθμ. εισ. πρωτ. 24681/15-11-2022) έγγραφο του Τμήματος Α΄
Οργάνωσης Ανώτατης Εκπαίδευσης του ΥΠΑΙΘ.
9. Την υπ’ αριθμ. 108176/21/21.8.2020 διαπιστωτική Πράξη της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων περί
εκλογής Πρύτανη και τεσσάρων Αντιπρυτάνεων στο Πανεπιστήμιο Πατρών (Υ.Ο.Δ.Δ. 677).
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπων των φοιτητών (1ου κύκλου, 2ου κύκλου και 3ου κύκλου σπουδών),
με τους αναπληρωτές τους, στις Συνελεύσεις των Τμημάτων των Σχολών του Πανεπιστημίου Πατρών (βλ.
συνημμένο Πίνακα), με θητεία έως και 31-12-2023.
Η ψηφοφορία για την ανάδειξη των εκπροσώπων των φοιτητών στις Συνελεύσεις των Τμημάτων όλων των
Σχολών είναι άμεση και μυστική. Η εκλογική διαδικασία διεξάγεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω του
ειδικού πληροφοριακού συστήματος με την ονομασία «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» της ανώνυμης εταιρείας του
Ελληνικού Δημοσίου με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε.» (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε.
Α.Ε.).
Ορίζει ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών την 21-03-2023 ημέρα Τρίτη και για το χρονικό διάστημα
από τις 09:00΄ το πρωί έως τις 14:00΄ το απόγευμα.
Εάν η διαδικασία αποβεί άγονη επαναλαμβάνεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα, ήτοι στις 22-03-2023 από
09:00 έως 14:00.
Σε περίπτωση επαναληπτικής ψηφοφορίας, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρούσας, κατόπιν
ηλεκτρονικής επικοινωνίας με την Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε. για τη διαθεσιμότητα ημερομηνιών διεξαγωγής και χωρίς
την εκ νέου υπογραφή Συμφωνητικού Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
Εκλόγιμες θέσεις-Σταυροί προτίμησης
Η εκλογή των εκπροσώπων πραγματοποιείται από ενιαίο ψηφοδέλτιο που περιλαμβάνει το σύνολο των
υποψήφιων φοιτητών ανά κύκλο σπουδών εκάστου Τμήματος.
Ο ανώτατος αριθμός των σταυρών προτίμησης ανά εκλογέα δεν δύναται να υπερβαίνει το ήμισυ του αριθμού
των εκλόγιμων θέσεων των εκπροσώπων των φοιτητών, όπως αυτός ο αριθμός προσδιορίζεται ανά Τμήμα
στον συνημμένο πίνακα, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας προκήρυξης.
Σύμφωνα με τις διατάξεις τους άρθρου 29 του Ν. 4957/2022 η Συνέλευση εκάστου Τμήματος αποτελείται
από:
α) τον Πρόεδρο του Τμήματος, β) τον Αντιπρόεδρο του Τμήματος, γ) τους Διευθυντές των Τομέων, εφόσον
υφίστανται Τομείς στο Τμήμα, δ) όλα τα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος,
αν ο συνολικός αριθμός που υπηρετεί σε αυτό δεν υπερβαίνει τον αριθμό σαράντα (40), ε) έναν (1)
εκπρόσωπο από κάθε κατηγορία των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού
Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Τμήματος,
εφόσον υπηρετεί μέλος της αντίστοιχης κατηγορίας και στ) εκπροσώπους των φοιτητών που αντιστοιχούν
σε ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του συνόλου των μελών της Συνέλευσης του Τμήματος των περ. α)
έως δ), με ελάχιστη εκπροσώπηση ενός (1) φοιτητή ανά κύκλο σπουδών, εφόσον το Τμήμα οργανώνει
προγράμματα σπουδών και για τους τρεις κύκλους.
Αν ο συνολικός αριθμός των μελών Δ.Ε.Π. που υπηρετούν στο Τμήμα υπερβαίνει τους σαράντα (40), η
Συνέλευση του Τμήματος αποτελείται από: α) τον Πρόεδρο του Τμήματος, β) τον Αντιπρόεδρο του Τμήματος,
γ) τους Διευθυντές των Τομέων και δ) τους εκπροσώπους των μελών Δ.Ε.Π., οι οποίοι αναδεικνύονται ανά
Τομέα. Ο αριθμός των εκπροσώπων που αντιστοιχεί ανά Τομέα διαμορφώνεται ως ακολούθως: α) στο
τριάντα τοις εκατό (30%) των μελών Δ.Ε.Π. που υπηρετούν ανά Τομέα, αν ο συνολικός αριθμός των μελών
Δ.Ε.Π. που υπηρετούν στο Τμήμα δεν υπερβαίνει τους εκατό (100), β) στο είκοσι τοις εκατό (20%) των μελών
Δ.Ε.Π. που υπηρετούν σε κάθε Τομέα, αν ο συνολικός αριθμός μελών Δ.Ε.Π. που υπηρετούν στο Τμήμα είναι
από εκατό (100) έως και διακόσια (200) και γ) στο δέκα τοις εκατό (10%) των μελών Δ.Ε.Π. που υπηρετούν σε
κάθε Τομέα, αν ο συνολικός αριθμός των μελών Δ.Ε.Π. που υπηρετούν στο Τμήμα είναι άνω των διακοσίων
(200).
Ως εκπρόσωποι εκλέγονται αυτοί που έλαβαν τον μεγαλύτερο αριθμό ψήφων έως τη συμπλήρωση του
αριθμού των εκλόγιμων θέσεων και σε κάθε περίπτωση ένας (1) από κάθε κύκλο σπουδών, εφόσον είχαν
υποβληθεί υποψηφιότητες και για τους τρεις κύκλους σπουδών. Αναπληρωματικοί εκπρόσωποι εκλέγονται
οι λοιποί υποψήφιοι κατά τη σειρά του αριθμού των ψήφων που έλαβαν κατά την εκλογική διαδικασία. Aν
υπάρχει ισοψηφία μεταξύ των υποψηφίων, διενεργείται ηλεκτρονική κλήρωση μεταξύ αυτών που
ισοψήφησαν.
Σημειώνεται ότι η Συνέλευση του Τμήματος συγκροτείται και λειτουργεί νόμιμα έστω και αν οι εκπρόσωποι
των περιπτώσεων ε) και στ) της παρ. 1 του άρθρου 29 «Συνέλευση Τμήματος – Συγκρότηση» του Ν. 4957/2022
(Α΄141) δεν έχουν εκλεγεί, σύμφωνα με όσα προβλέπουν οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 40 «Γενικές
διατάξεις για την εκλογή, οργάνωση και λειτουργία των οργάνων διοίκησης», του ιδίου νόμου.
Υποψηφιότητες
Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για τη θέση του εκπροσώπου των φοιτητών στη Συνέλευση εκάστου
Τμήματος έχουν όλοι οι φοιτητές των προγραμμάτων σπουδών πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου, υπό
την προϋπόθεση ότι κατά τη διάρκεια της προκηρυσσόμενης θητείας δεν υπερβαίνουν την ελάχιστη διάρκεια
του προγράμματος σπουδών σύμφωνα με την απόφαση ίδρυσής του. Ειδικά οι υποψήφιοι διδάκτορες έχουν
δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας υπό την προϋπόθεση ότι κατά τη διάρκεια της προκηρυσσόμενης
θητείας δεν συμπληρώνεται η ελάχιστη διάρκεια των τριών (3) ετών από την ημερομηνία εγγραφής τους.
Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους προς τη Γραμματεία εκάστου Τμήματος από
τις 10-02-2023 έως και τις 28-02-2023 και ώρα 14:00, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τον ιδρυματικό
τους λογαριασμό και πρωτοκολλώνται μέσω DocuTracks από τη Γραμματεία εκάστου Τμήματος. Ακολούθως
οι υποψηφιότητες διαβιβάζονται στο Όργανο Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.) με κοινοποίηση στον Πρύτανη
Κάθε υποψήφιος μπορεί να παραιτηθεί από την υποψηφιότητά του, με γραπτή δήλωσή του, το αργότερο
έως τη δέκατη μέρα πριν από τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, ήτοι έως τις 11-03-2023 και ώρα 14:00, η οποία
υποβάλλεται προς τη Γραμματεία εκάστου Τμήματος αποκλειστικά ηλεκτρονικά και διαβιβάζεται άμεσα στο
Όργανο Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.), με κοινοποίηση στον Πρύτανη.
Κάθε υποψήφιος μπορεί με γραπτή δήλωσή του, που απευθύνεται προς το Ο.Δ.Ε. να ορίσει το αργότερο δύο
(2) ημέρες πριν από την ψηφοφορία έναν (1) αντιπρόσωπο και έναν (1) αναπληρωτή του, οπότε και
ενημερώνεται για τον χώρο ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων. Οι υποψήφιοι, οι αντιπρόσωποι των
υποψηφίων και οι αναπληρωτές τους μπορούν να παρίστανται κατά την εξαγωγή των αποτελεσμάτων και
μέχρι τη σύνταξη του πρακτικού εκλογής, σύμφωνα με όσα αναφέρονται, στο άρθρο 11 παρ. 2 της υπό
στοιχεία 123024/Ζ1/06-10-2022 (ΦΕΚ 5220/τ.Β΄/07-10-2022) κοινής υπουργικής απόφασης, εφόσον το
ζητήσουν.
Εκλεκτορικό Σώμα
Το εκλεκτορικό σώμα για την ανάδειξη των εκπροσώπων των φοιτητών στη Συνέλευση εκάστου Τμήματος
απαρτίζεται από:
α) το σύνολο των φοιτητών των προγραμμάτων σπουδών πρώτου κύκλου (Π.Π.Σ.) του Τμήματος που δεν
έχουν υπερβεί την ανώτατη διάρκεια φοίτησης σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 76 του ν. 4957/2022,
β) το σύνολο των φοιτητών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος, που δεν έχουν
υπερβεί την ελάχιστη διάρκεια του προγράμματος σπουδών, σύμφωνα με την απόφαση ίδρυσής του, και
γ) το σύνολο των υποψήφιων διδακτόρων του Τμήματος που δεν έχουν συμπληρώσει τρία (3) έτη από την
εγγραφή τους.
Ως προγράμματα σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου λογίζονται αυτά που οργανώνονται αποκλειστικά
από το Τμήμα ή σε συνεργασία του Τμήματος με άλλα Τμήματα του ίδιου ή άλλου Ανώτατου Εκπαιδευτικού
Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.), εφόσον το Τμήμα αναλαμβάνει τη διοικητική τους υποστήριξη.
Εκλογικοί Κατάλογοι
Οι εκλογικοί κατάλογοι συντάσσονται με επιμέλεια εκάστου Τμήματος και περιλαμβάνουν τα ακόλουθα
στοιχεία:
Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, αριθμό Μητρώου φοιτητή, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, Τμήμα και
τον κύκλο προγράμματος σπουδών που φοιτά ο εκλογέας (πρώτο, δεύτερο ή τρίτο).
Οι εκλογικοί κατάλογοι παραδίδονται στο Όργανο Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.) και δύνανται να αναρτώνται
ανωνυμοποιημένοι (με μνεία μόνον του αριθμού Μητρώου κάθε φοιτητή) στην ιστοσελίδα εκάστου
Τμήματος, προκειμένου κάθε εκλογέας να δύναται να ελέγξει εάν συμπεριλαμβάνεται σε αυτούς. Εάν
κάποιος εκλογέας διαπιστώσει ότι δεν συμπεριλαμβάνεται στους εκλογικούς καταλόγους, ενώ έχει δικαίωμα
συμμετοχής στην εκλογική διαδικασία, δύναται να υποβάλει αίτημα ενώπιον του Ο.Δ.Ε. προκειμένου να
συμπεριληφθεί στον εκλογικό κατάλογο. Το Ο.Δ.Ε. με απόφασή του αποδέχεται ή απορρίπτει αιτιολογημένα
το αίτημα.
Όργανο Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.)
Την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας έχει το Όργανο Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.). Ως Όργανο
Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.) ορίζεται τριμελής Εφορευτική Επιτροπή αποτελούμενη από τρία (3) τακτικά και
ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη. Με επιμέλεια του Προέδρου εκάστου Τμήματος διενεργείται ηλεκτρονική
κλήρωση για την ανάδειξη των μελών της Εφορευτικής Επιτροπής μεταξύ του συνόλου των φοιτητών που
απαρτίζουν το εκλεκτορικό σώμα, εξαιρουμένων όσων φοιτητών έχουν ήδη υποβάλει υποψηφιότητα κατά
τον χρόνο διενέργειας της κλήρωσης. Το αποτέλεσμα της κλήρωσης διαβιβάζεται στον Πρύτανη και το
Όργανο Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.) συγκροτείται ανά Τμήμα έως τις 24-02-2023.
Αν κάποιο από τα μέλη που κληρώθηκαν υποβάλλει υποψηφιότητα, τη θέση του λαμβάνει το
αναπληρωματικό μέλος. Εάν τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής που κληρώθηκαν αρνηθούν ή κωλύονται να
ασκήσουν τα καθήκοντά τους ή έχουν υποβάλει υποψηφιότητα, η διαδικασία της ηλεκτρονικής κλήρωσης
επαναλαμβάνεται εκ νέου και από την κληρωτίδα εξαιρούνται οι φοιτητές που αρνήθηκαν ή δήλωσαν
κώλυμα ή έχουν υποβάλει υποψηφιότητα.
Για την καταγραφή των υποψηφιοτήτων και των παραιτήσεων των προηγούμενων περιπτώσεων με επιμέλεια
του Ο.Δ.Ε. τηρείται ειδικό πρωτόκολλο (Αρχείο) από το οποίο προκύπτει η ημερομηνία υποβολής της
υποψηφιότητας και παραίτησης από αυτήν.
Το Ο.Δ.Ε. δύναται να υποστηρίζεται από τις αρμόδιες διοικητικές υπηρεσίες του Α.Ε.Ι. για θέματα
προσωπικού ή φοιτητών και ψηφιακής διακυβέρνησης σχετικά με την υποβολή των στοιχείων στο σύστημα
«Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ». Με τη δημιουργία της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, για κάθε μία από τις ανωτέρω
περιπτώσεις εκλογών, κάθε μέλος του Ο.Δ.Ε. δημιουργεί μέσω του συστήματος «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» ένα
αυστηρώς απόρρητο, ατομικό Κρυπτογραφικό Κλειδί Ψηφοφορίας και ευθύνεται προσωπικά, πειθαρχικώς
για τη διαφύλαξή του από τυχόν διαρροή ή απώλεια, δεδομένου ότι τα Κρυπτογραφικά Κλειδιά Ψηφοφορίας
είναι απαραίτητα για την παραγωγή των αποτελεσμάτων και δεν υπάρχει η δυνατότητα αντικατάστασής τους
μετά την οριστικοποίηση της ψηφοφορίας.
Η Εφορευτική Επιτροπή (Ο.Δ.Ε.) μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων ελέγχει τις
υποψηφιότητες που έχουν υποβληθεί, και του έχουν παραδοθεί, προκειμένου να διαπιστώσει αν συντρέχουν
στο πρόσωπο κάθε υποψηφίου οι προϋποθέσεις εκλογιμότητας και δεν υφίστανται κωλύματα εκλογιμότητας.
Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου, το Ο.Δ.Ε. ανακηρύσσει τους υποψηφίους και συντάσσει ενιαίο
ψηφοδέλτιο που περιλαμβάνει με αλφαβητική σειρά τους υποψηφίους ανά κύκλο σπουδών.
Στην ιστοσελίδα εκάστου Τμήματος δύναται να αναρτάται σύντομο βιογραφικό σημείωμα κάθε υποψηφίου,
εφόσον το επιθυμεί ο ίδιος ο υποψήφιος.
Το Όργανο Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.) οφείλει να διασφαλίζει την ουσιαστική και ακώλυτη άσκηση του
εκλογικού δικαιώματος του μελών του εκλεκτορικού σώματος, να παρακολουθεί την ορθή και ομαλή
διεξαγωγή της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, να υποβοηθά και να επιλύει οιοδήποτε ζήτημα προκύπτει κατά τη
διάρκεια αυτής, καθώς και να συντάσσει και να υπογράφει το τελικό πρακτικό εκλογής.
Το Ο.Δ.Ε. έχει τη δυνατότητα να μεταθέσει τον χρόνο λήξης της ψηφοφορίας, εφόσον κρίνει ότι αυτό
διευκολύνει την πληρέστερη εκτέλεση της εκλογικής διαδικασίας. Επίσης, μπορεί να ακυρώσει ή να
επαναλάβει την εκλογική διαδικασία, μετά από σχετική αιτιολογημένη απόφαση, εφόσον δεν έχει
ολοκληρωθεί κανονικά η έκδοση αποτελεσμάτων, κατόπιν ηλεκτρονικής επικοινωνίας με την Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.
για τη διαθεσιμότητα ημερομηνιών διεξαγωγής και σύμφωνη γνώμη αυτής και χωρίς την εκ νέου υπογραφή
Συμφωνητικού Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. (ΚΥΑ άρθρο 11 παρ.8).
Τυχόν ενστάσεις επί της εκλογικής διαδικασίας, υποβάλλονται εγγράφως ενώπιον του Οργάνου Διενέργειας
Εκλογών.
Διαχειριστής εκλογικής Διαδικασίας
Με βάση την παρ. 1 του άρθρου 10 της υπό στοιχεία 123024/Ζ1/06.10.2022 (ΦΕΚ 5220/τ.Β΄/07-10-2022)
κοινής υπουργικής απόφασης, ορίζεται ότι: Με απόφασή του το οικείο κατά περίπτωση Ο.Δ.Ε. ορίζει ένα από
τα μέλη του, ως Διαχειριστή της συγκεκριμένης Εκλογικής Διαδικασίας. Ο Διαχειριστής προμηθεύεται τους
κωδικούς πρόσβασης στο σύστημα «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» από την Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε., κατόπιν υποβολής
σχετικού αιτήματος το οποίο θα αποστέλλεται στην Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε. στην ηλεκτρονική διεύθυνση
helpdesk@zeus.grnet.gr και θα κοινοποιείται στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και
Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στην ηλεκτρονική διεύθυνση
egovgram@minedu.gov.gr.
Για τον καθορισμό της ακριβούς ημερομηνίας διεξαγωγής της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας απαιτείται η
προηγούμενη επικοινωνία του Α.Ε.Ι. με την Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε., σε συνέχεια υποβολής του αντίστοιχου αιτήματος
πριν από την έκδοση της προκήρυξης. Η διεξαγωγή της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας τελεί υπό την προϋπόθεση
της προηγούμενης υπογραφής Συμφωνητικού Επεξεργασίας, όπως ορίζεται στην 123024/Ζ1/06-10-2022
κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Επικρατείας (ΦΕΚ 5220/Β΄/07-10-2022).
Μέσω των ανωτέρω κωδικών πρόσβασης ο Διαχειριστής καταχωρίζει στο σύστημα «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ»
τα απαραίτητα στοιχεία για τη διεξαγωγή της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας (τίτλο και περιγραφή ψηφοφορίας,
τα ονοματεπώνυμα και τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των μελών του ανά περίπτωση Ο.Δ.Ε., τα
ονοματεπώνυμα των υποψηφίων, τα ονοματεπώνυμα και τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των εκλογέων, καθώς
και κάθε άλλο αναγκαίο στοιχείο) και καθορίζει σε συμφωνία με την Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε. και του ανά περίπτωση
Ο.Δ.Ε. το ακριβές χρονικό διάστημα για την προαναφερθείσα ημερομηνία, κατά το οποίο οι εκλογείς θα έχουν
τη δυνατότητα να ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα.
Εκλογική Διαδικασία
Η ψηφοφορία είναι άμεση και μυστική. Η εκλογική διαδικασία διεξάγεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω
του ειδικού πληροφοριακού συστήματος «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» της ΕΔΥΤΕ ΑΕ. Η εκλογή των εκπροσώπων
πραγματοποιείται από ενιαίο ψηφοδέλτιο που περιλαμβάνει το σύνολο των υποψηφίων φοιτητών ανά κύκλο
σπουδών. Ο ανώτατος αριθμός των σταυρών προτίμησης ανά εκλογέα δεν δύναται να υπερβαίνει το ήμισυ
του αριθμού των εκλόγιμων θέσεων των εκπροσώπων των φοιτητών (βλ. συνημμένο Πίνακα).
Ως εκπρόσωποι εκλέγονται αυτοί που έλαβαν τον μεγαλύτερο αριθμό ψήφων έως τη συμπλήρωση του
αριθμού των εκλόγιμων θέσεων και σε κάθε περίπτωση ένας (1) από κάθε κύκλο σπουδών, εφόσον το Τμήμα
οργανώνει προγράμματα σπουδών κάθε κύκλου και έχουν υποβληθεί υποψηφιότητες από υποψηφίους και
από τους τρεις κύκλους σπουδών.
Ως αναπληρωματικοί εκπρόσωποι εκλέγονται οι λοιποί υποψήφιοι που δεν κατέλαβαν εκλόγιμη θέση, κατά
τη σειρά του αριθμού των ψήφων που έλαβαν κατά την εκλογική διαδικασία. Αν υπάρχει ισοψηφία μεταξύ
των υποψηφίων, διενεργείται αποκλειστικά με ηλεκτρονική κλήρωση μεταξύ αυτών που ισοψήφησαν.
Μέσω του συστήματος «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ», αποστέλλεται από τον Διαχειριστή σε όλους τους
εγγεγραμμένους εκλογείς ένα ειδικό-εξατομικευμένο ηλεκτρονικό μήνυμα, το οποίο περιλαμβάνει τη
μοναδική εξατομικευμένη διαδικτυακή διεύθυνση (URL) στην οποία ο εκλογέας ασκεί το εκλογικό του
δικαίωμα, καθώς και κάθε άλλη απαραίτητη πληροφορία. Κάθε εκλογέας μπορεί, πριν από την έναρξη της
εκλογικής διαδικασίας, να απευθυνθεί στο Ο.Δ.Ε., σε περίπτωση που δεν παρέλαβε καθόλου ηλεκτρονικό
μήνυμα ή αν αυτό είναι εσφαλμένο ή ελλιπές ή αν ο εκλογέας έχει εσφαλμένως παραλειφθεί από το εκλογικό
σώμα ή εάν ο εκλογέας έχει εσφαλμένως συμπεριληφθεί στο εκλογικό σώμα. Το Ο.Δ.Ε. οφείλει αμελλητί να
προβεί στην εξέταση και επίλυση όλων των ανωτέρω ζητημάτων μέσω του Διαχειριστή της ψηφοφορίας.
Ο ψηφοφόρος, αφού καταχωρίσει την ψήφο του στο ηλεκτρονικό σύστημα, λαμβάνει μια ψηφιακή Απόδειξη
Καταχώρισης Ψήφου. Η Απόδειξη αυτή αποτελεί μοναδικό κρυπτογραφικό τεκμήριο της συμμετοχής του
στην ψηφοφορία, και θα πρέπει να κατατίθεται μαζί με κάθε τυχόν ένσταση του εκλογέα προς το Ο.Δ.Ε.. Ο
ψηφοφόρος μπορεί να καταχωρίσει εκ νέου ψήφο όσες φορές το επιθυμεί. Κάθε ψήφος λαμβάνει ξεχωριστή
Απόδειξη Καταχώρισης Ψήφου και ακυρώνει την προηγούμενη ψήφο και την απόδειξή της. Στα δε τελικά
αποτελέσματα προσμετράται μόνο η τελευταία ψήφος που έχει καταθέσει ο ψηφοφόρος, χωρίς καμία
απολύτως βλάβη του απορρήτου.
Πέρας εκλογικής διαδικασίας – Πρακτικό εκλογής – Αποτελέσματα
Όσον αφορά τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας, τη σύνταξη των πρακτικών καταμέτρησης και εκλογής,
και τα αποτελέσματα των υποψήφιων, το αρμόδιο Όργανο Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.) προβαίνει σε
ενέργειες για την εφαρμογή των όσων αναφέρονται στο άρθρο 11 της υπ΄ αρ. 123024/Ζ1/06-10-2022 (Φ.Ε.Κ.
5220/τ.Β΄/07-10-2022) ΚΥΑ.
Το πρακτικό εκλογής υποβάλλεται από το Ο.Δ.Ε. προς τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών που είναι
αρμόδιος για την έκδοση διαπιστωτικής πράξης εκλογής και τη γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων στην
ακαδημαϊκή κοινότητα με την ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Πατρών.
Η παρούσα προκήρυξη πρωτοκολλείται και διακινείται μέσω του DocuTracks και αποστέλλεται από τη
Γραμματεία εκάστου Τμήματος μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε όλους τους φοιτητές των τριών κύκλων
σπουδών του οικείου Τμήματος του Πανεπιστημίου Πατρών. Επίσης, η παρούσα αναρτάται στην κεντρική
ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου, στην ιστοσελίδα εκάστου Τμήματος, καθώς και στον ιστότοπο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».
Ο Πρύτανης
Χρήστος Μπούρας

Εκλόγιμες  Θέσεις
Φιλοσοφίας 3