Καταταξεις Πτυχιούχων στο Τμήμα Φιλοσοφίας

Κατατάξεις Πτυχιούχων στο Τμήμα Φιλοσοφίας

Ανακοινώνεται ότι στην αριθμ. 16/12.6.2014 συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Φιλοσοφίας αποφάσισε ότι κατά το ακαδημαϊκό έτος 2014-15:

Α) θα γίνουν δεκτοί για κατάταξη έπειτα από γραπτές εξετάσεις

 • Πτυχιούχοι ΑΕΙ

 • Πτυχιούχοι Ανωτέρων Σχολών διετούς κύκλου Σπουδών

 • Κάτοχοι πτυχίων ΤΕΙ ή ισοτίμων σε αυτά

 • Κάτοχοι πτυχίων Ανωτέρων Σχολών υπερδιετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας ΥΠΕΠΘ και άλλων Υπουργείων καθώς και ισοτίμων τίτλων προς αυτά

Β) Η κατάταξη των πτυχιούχων άλλων Τμημάτων ΑΕΙ, των πτυχιούχων ΤΕΙ ή πτυχιούχων ισοτίμων προς αυτά Σχολών και των πτυχιούχων ανωτέρων σχολών υπερδιετούς κύκλου σπουδών όπως επακριβώς προσδιορίζονται στην παραπάνω παράγραφο θα γίνει με κατατακτήριες εξετάσεις στα μαθήματα : i) Γνωσιοθεωρία – Μεταφυσική Ι, ii) Νεότερη Πολιτική Φιλοσοφία και iii) Λογική

Γ) Η ύλη των μαθημάτων έχει ως κάτωθι :

 1. ΓΝΩΣΙΟΘΕΩΡΙΑ – ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗ Ι
  Υλη: Ντεκαρτ
  Βιβλιογραφία: Το κείμενο «Στοχασμοί περί της πρώτης φιλοσοφίας» (Ντεκαρτ)
 2. ΝΕΟΤΕΡΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
  Υλη : Οι θεωρίες του Κοινωνικού Συμβολαίου: Thomas Hobbes & John Locke
  Βιβλιογραφία:
  α) Thomas Hobbes, Λεβιάθαν, κεφ. XIII-XV, XVII, XVIII, XXI, XXIV
  β) John Locke, Δεύτερη Πραγματεία Περί Κυβερνήσεως, κεφ. ΙΙ-ΧΙ.
  Προτεινόμενη Δευτερεύουσα Βιβλιογραφία
  α) Κιτρομηλίδης Πασχάλης, Νεότερη Πολιτική Θεωρία, Σάκκουλας, Αθήνα 1996
  β) Πλάγγεσης Γιάννης, Νεότερη Πολιτική Φιλοσοφία: Από τον Machiavelli στον Marx, University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2009
  γ) Στυλιανού Άρης, Θεωρίες του Κοινωνικού Συμβολαίου, Πόλις, Αθήνα 2006
 3. ΛΟΓΙΚΗ
  Υλη: Η έννοια του επιχειρήματος. Παραγωγικά επιχειρήματα. Η έννοια της λογικής εγκυρότητας. Η έννοια της ορθότητας. Λογικές πλάνες. Λεξιλόγιο του Προτασιακού Λογισμού, σύνταξη και σημασιολογία. Ταυτολογία, Αντίφαση, Ενδεχομενικός τύπος, Αληθοσυναρτησιακή Συνέπεια και μοντέλα. Πίνακες αληθείας. Πως χρησιμοποιούμε πίνακες αληθείας για να ελέγξουμε εάν ένας προτασιακός τύπος είναι ταυτολογία, αντίφαση ή ενδεχομενικός. Πως χρησιμοποιούμε πίνακες αληθείας για να ελέγξουμε εάν ένα σύνολο προτασιακών τύπων είναι συνεπές και για να προσδιορίσουμε τα μοντέλα του. Έλεγχος εγκυρότητας επιχειρημάτων στη γλώσσα του Προτασιακού Λογισμού με τη μέθοδο της Σχετικής Συνεπαγωγής. (Θεωρία και ασκήσεις)
  Βιβλιογραφία:
  α) Πορτίδης Δ., Ψύλλος Σ., Αναπολιτάνος Δ. (2007), Λογική: η δομή του επιχειρήματος, Αθήνα, Νεφέλη (προτείνεται για την κάλυψη της ύλης που προαναφέρθηκε)
  β) Restall, G. (2006), Logic (an introduction), London & N.York, Routledge

Δ) Οι επιτυχόντες στις κατατακτήριες εξετάσεις εγγράφονται στο β’ εξάμηνο σπουδών (Α’ έτος).

Ε) Οι εξετάσεις των πτυχιούχων ΑΕΙ, ΤΕΙ και υπερδιετούς κύκλου σπουδών θα γίνουν ταυτοχρόνως και με τα ίδια θέματα εξετάσεων από τους ίδιους βαθμολογητές και αναβαθμολογητές και

ΣΤ) ορίζεται ως χρόνος των εξετάσεων σε κάθε μάθημα οι τρεις (3) ώρες.

Τα δικαιολογητικά θα υποβληθούν στη Γραμματεία του Τμήματος από 1 έως 15 Νοεμβρίου 2014.

Τα δικαιολογητικά είναι :

α) Αίτηση του ενδιαφερομένου.

β) Αντίγραφο Πτυχίου (επικυρωμένο).

γ) Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.

Εφόσον το Πτυχίο προέρχεται από Παν/μιο της αλλοδαπής, υποβάλλεται και βεβαίωση του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για ισοτιμία

Ο χρόνος και ο τόπος των εξετάσεων θα ανακοινωθούν με νεότερη ανακοίνωση.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Μιχαήλ Παρούσης
Αναπληρωτής Καθηγητής