23/5 Ημερίδα για τα Ηθικά Νικομάχεια του Αριστοτέλη