ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔ.ΔΙΔ.ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2020-21 ΠΠ

Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πατρών (https://research.upatras.gr/ ) δύο Πρακτικά Αξιολόγησης  στο πλαίσιο της Πράξης Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2020-2021 στο Πανεπιστήμιο Πατρών:

·         Πρακτικό Αξιολόγησης της υπ. αριθμ.  49730 / 27.07.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (αφορά στα 131 Επιστημονικά Πεδία):

https://uproskliseis.upatras.gr/job/fk-81288-e-y-d-mantzavinos-24-09-20/

·         Πρακτικό Αξιολόγησης της υπ. αριθμ.  52478/03.08.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (αφορά στα 4 Επιστημονικά Πεδία του Τμήματος Ιατρικής):

https://uproskliseis.upatras.gr/job/fk-81288-e-y-mantzavinos-24-09-2020/

 

                Ενστάσεις επί του αποτελέσματος μπορούν να υποβληθούν στον ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πατρών εντός 5 εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης (έως την 1η.10.2020).

Σύμφωνα με την Πρόσκληση της Πράξης μετά την παρέλευση της προθεσμίας των ενστάσεων, οι διδάκτορες που έχουν επιλεγεί σε παραπάνω του ενός (1) επιστημονικού πεδίου, ανεξαρτήτως του Ιδρύματος υποδοχής, υποχρεούνται να καταθέσουν στο Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού του ΕΛΚΕ υπεύθυνη δήλωση για την αποδοχή του επιστημονικού πεδίου που επιθυμούν. Αντίστοιχα σε περίπτωση που οι διδάκτορες δεν επιθυμούν την πλήρωση θέσης θα πρέπει να υποβάλλουν στο Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού του ΕΛΚΕ Υπεύθυνη Δήλωση για την μη αποδοχή θέσης, προκειμένου να ενημερωθεί το συντομότερο ο επόμενος στην κατάταξη υποψήφιος.