Αναβολή παρουσίασης/εξέτασης διπλωματικής εργασίας υποψ. ΜΔΕ Δημήτρη Κοργιαλά

Η παρουσίαση/εξέταση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας του υποψήφιου ΜΔΕ Δημήτρη Κοργιαλά με θέμα «Η κοσμολογία του Πλωτίνου. Η αϊδιότητα των ουρανίων σωμάτων και η ευταξία του σύμπαντος» αναβάλλεται λόγω κωλύματος ενός από τους εξεταστές.

Θα υπάρξει ανακοίνωση για την νέα ημερομηνία της παρουσίασης.

Η επιβλέπουσα: Ελένη Περδικούρη