18/12/2013 – 5η διάλεξη στο εσωτερικό σεμινάριο του Τμήματος Φιλοσοφίας, 1ος κύκλος

Σ. Ράγκος, Το “εξαίφνης” στον Πλάτωνα, Τετάρτη, 18/12/2013, Αίθουσα Βιβλιοθήκης, 19.15